งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์”

ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ  ภายใต้หัวข้อ “โครงการเตรียมความพร้อมสู่การสอบใบประกอบวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 45 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและเสริมความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพให้กับนักศึกษา โดยเฉพาะความรู้เฉพาะด้านของวิชาเอกในแต่ละสาขาวิชา เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อมในการสอบใบประกอบวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนัฐพล ฝันนิมิต คุณณัฐวัฒน์ ปากพลีนอก คุณภูวิศชกรณ์ แหลมกล้า คุณอรุชา ซาวหล้า และ คุณชลธิชา อินปั๋น เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมอบรมจำนวน 95 คน ในโอกาสนี้ ผศ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว : คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป.