งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา”

ผศ.หฤทัย ไทยสุชาติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เปิดเผยว่า คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “ โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ : กิจกรรมพัฒนางานวิจัยทางการศึกษา” เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้คณาจารย์มีทักษะและความสามารถในการผลิตผลงานวิชาการด้านการศึกษา โดยได้รับเกียรติจากผศ.ดร.ดวงจันทร์ แก้วกงพาน พร้อมด้วยอ.ดร.นิภา จันทร์อ่อน เป็นวิทยาการ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าร่วมอบรมจำนวน 15 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : คณะวิทยาลศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ