งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม อบรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายอรรพงษ์ แซ่แต้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ตืน เป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดอบรมในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน (อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน) โดยได้รับเกียรติจากนางวิภารัตน์ สิงห์แก้ว เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่อง “การพัฒนาการผลิตสินค้าสู่ OTOP” พร้อมทั้งอบรมในเรื่อง แนวทางการเข้าสู่กระบวนการคัดสรรสินค้า OTOP และแนวทางการเผยแพร่สินค้า OTOP สู่สากล ได้รับความสนใจจากประชาชนจากทศบาลตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็นจำนวนมาก

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ