งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566

อ.ดร.นุสรา แสงอร่าม คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยผศ.ดร.พิรภพ จันทร์แสนตอ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ร่วมประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม MS.308 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)