คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ โดย อ.ภาคภูมิ พิชวงค์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมตามอัตลักษณ์ของคณะวิทยาการจัดการ “กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องจักสาน เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และพัฒนาบรรจุภัณฑ์” ณ ห้องประชุมธันยรัตน์ ชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลากให้คงอยู่ รวมทั้งให้นักศึกษาได้เรียนรู้การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) ซึ่งใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และนำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ ต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนางคำสุข จริงมาก ประธานกลุ่มเครื่องจักสานตำบลบ้านค่า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนางคำสุข สิทธิกุลนะ นายอินสม จับจด และนางคำน้อย ของใช้ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของประเพณีตานก๋วยสลาก ประเภทของชะลอม (ก๋วย) และวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) รวมทั้งมีการฝึกปฏิบัติตามฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์เครื่องจักสานจากตอกไม้ไผ่ เพื่อใช้ในประเพณีตานก๋วยสลาก และฐานการเรียนรู้ การประดิษฐ์ชะลอม (ก๋วย) จากตอกไม้ไผ่ เพื่อใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สินค้า ซึ่งตลอดการอบรมมีนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการทุกชั้นปี ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน

ภาพ : คณะวิทยาการจัดการ
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด