คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง)จำกัด(SCG) สร้างอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยนายบุญเชิด กลิ่นโกสุม ตัวแทนบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่ายครัวเรือน ด้วยวิธีการจัดการขยะอินทรีย์และการเลี้ยงไส้เดือนดินระดับครัวเรือน ณ ศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนบ้านแม่ทาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ฝึกอบรมอาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรต้นแบบและเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงไส้เดือนดิน ให้แก่ครัวเรือนต้นแบบบ้านแม่ทานหมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชน กลุ่มเกษตรกร บุคลากรทางการศึกษา เด็กและเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

สืบเนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าไปดำเนินการสำรวจทัศนคติของชุมชนรอบบ่อเหมืองฯ โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และเป็นการผลิตเพื่อการบริโภคในระดับครัวเรือนซึ่งมีค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิตสูง เนื่องจากนิยมใช้สารเคมี เช่น ซื้อปุ๋ย ยา สารเคมีต่าง ๆ ทำให้ต้องสูญเสียรายจ่ายในแต่ละปีจำนวนมาก และก่อให้เกิดภาวะหนี้สินตามมา ในขณะเดียวกันกลุ่มเกษตรกรรมยังมีการเลี้ยง วัว ควาย ซึ่งถือว่าเป็นต้นทุนที่สามารถนำมาผลิตเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ได้ ประกอบกับความคิดเห็นและความต้องการส่วนใหญ่ของประชาชนอยากให้มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้ามาช่วยส่งเสริมในการฝึกอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว ทำให้เกิดครัวเรือนต้นแบบนำร่องที่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะ และเกิดการถ่ายทอดความรู้เกษตรปลอดสารพิษ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนในชุมชน

ภาพ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด