งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ “ภาระกิจพิชิตมะเร็ง”

อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เปิดเผยว่า นักศึกษาชมรมถันยรักษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำเสนอผลงานเข้าชิงชนะเลิศ “ภาระกิจพิชิตมะเร็ง” เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (ผ่านแพลตฟอร์ม ZOOM ) ณ ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอ.เบญจวรรณ นันทชัย รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย เป็นที่ปรึกษาชมรม

การแข่งขันในครั้งนี้้ มูลนิธิถันยรักษ์ จัดการแข่งขันเพื่อ เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม อีกทั้งเป็นหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Online/E-Learning)และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ระมัดระวังตัวเองจากมะเร็งเต้านม

ภาพ : คณะพยาบาลศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ