งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วม”ค่ายจิตอาสาฯ 8 ราชภัฏภาคเหนือ” พร้อมรับธงชาวค่ายฯ พร้อมเป็นเจ้าภาพ ปี 2567

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วยคณาจารย์ และสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ “ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 7” ณ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2566

โครงการ “ค่ายจิตอาสาครุศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ” เป็นโครงการที่ได้ดำเนินการร่วมกัน ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายกิจการนักศึกษา 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มรภ.เชียงใหม่ มรภ.เชียงราย มรภ.อุตรดิตถ์ มรภ.พิบูลสงคราม มรภ.เพชรบูรณ์ มรภ.กำแพงเพชร และ มรภ.นครสวรรค์ มีจุดมุ่งหมายของโครงการเพื่อส่งเสริมการมีจิตอาสาและเป็นการสานสัมพันธ์น้องพี่ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 8 ราชภัฏภาคเหนือ ให้รู้จักการทำประโยชน์ให้กับสังคม เข้าใจการใช้ชีวิตร่วมกันแบบวิถีชาวค่าย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างภูมิคุ้มกันในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นครูและพลเมืองที่ดีต่อไปในภายภาคหน้า

ในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมหลักค่ายอาสา ที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี นำทีมโดยนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ ให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับธงการจัดกิจกรรมค่ายอาสา เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในปี 2567 ในลำดับต่อไป