งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ รุ่นที่ 40

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน คณะครุศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ รุ่นที่ 40 หลักสูตร ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ โดยกำหนดจัดโครงการระหว่างวันที่ 20-23 ตุลาคม 2565 ณ หน่วยพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ เป็นการเสริมสร้างความมั่นใจ ความพร้อมและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครู ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เฉลิมชัย สุขจิตต์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฎิบัติ” ณ ห้องผลิตสื่อการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ