คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีคณะครุศาสตร์ เปิดเผยว่าเมือวันที่ 2 เมษายน 2565 คณะครุศาสตร์ ได้จัดการอบรมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง จัดมหกรรมส่งเสริมความรู้ “การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จังหวัดลำปาง โดยเป็นการอบรมให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจำนวน 70 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด