งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โดย ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ “ศาสตร์และศิลป์การบริหารให้ได้ใจคนเพื่อให้ได้งาน”  โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์ รัตนศิริณิชกุล ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สมาน ฟูแสง อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษาและศิษย์เก่า จำนวน 60 คน ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : ศศธร เครือนันตา