งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร ครั้งที่ 2/2565

คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมคณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 โดยมี รศ.ดร.อัมเรศ เนตาสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผนงาน ผศ.ดร.เกษทิพย์ ศิริชัยศิลป์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.สมชาย เมืองมูล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การกล่าวต้อนรับคณาจารย์และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม และจัดประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

พร้อมด้วยการร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำคณะ ที่ได้รับผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สูงสุดแต่ละสาขาวิชา และการร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับคะแนนการปฏิบัติงานสูงสุด ดังนี้
1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
– อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร
2. สาขาวิชาภาษาไทย
– อาจารย์ณัฐชยา ปันทกา
– อาจารย์สุวรรณี เครือพึ่ง
– ผศ.วาทิต ธรรมเชื้อ
3. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
– ผศ.สายชล เพียรผดุงพร
4. สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
– อาจารย์ ดร.พิชชา ถนอมเสียง
5. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
– อาจารย์ ดร.ปณิสรา จันทร์ปาละ
6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
– รศ.ดร.ฟิสิกส์ ฌอน บัวกนก
– รศ.ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
– ผศ.ดร.จุติมา เมธนีธร
7. สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน
– ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
8. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
– ผศ.ดร.ปณตนนท์ เถียรประภากุล
9. สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
– นางสาวอัญชนา ศรีวรรณบุตร
– นางนารี บุปผากอง
– นางปิ่นอนงค์ หน่องาม

ภาพ : คณะครุศาสตร์
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *