งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราขทานระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2565 ในรูปแบบ Online โดยมี รศ.ดร.คมเพชร ฉัตรศุภกุล ประธานคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 เขตภาคเหนือ

 

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ