งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน. มร.ลป. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แม่ทะสดใส ไร้หมอกควัน”

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 นายบัณฑิต โบสถ์ทอง นักวิชาการศึกษาพร้อมด้วยนางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางสาวเปรมกมล สานำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นางกันทิมา จันทร์แสง นักวิชาการศึกษา และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “แม่ทะสดใส ไร้หมอกควัน” ณ ป่าชุมชน หมู่ที่ 1 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับทีมภาคีเครือข่ายจิตอาสาเข้มแข็ง ประกอบด้วย จิตอาสาบ้านแม่ทะหมู่ที่ 1 ร่วมกับ ทีมเทศบาลตำบลแม่ทะ อส.โรงเรียนพระปริยัติ กอ.รมน. รร.บ้านแม่ทะ กรมอุทยานป่าไม้ อำเภอแม่ทะ SCG หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน จัดการพัฒนาพื้นที่ป่า และสร้างแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่า ป้องกันมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปาง