งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน. มร.ลป. จัดโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการฮักน้อง (ใหม่) ปลอดบุหรี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภายใต้โครงการรณรงค์มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ เนื่องในวัน งดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยนางสาวศิริขวัญ วาวแวว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน
วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี องค์การอนามัยโลก (WHO)กำหนดให้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตระหนักและเข้าใจถึงพิษภัยจากการสูบบุหรี่ การป้องกันและลดอัตราการเพิ่มของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ พร้อมทั้งส่งเสริมและรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ให้ความรู้พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นักศึกษาหอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยได้รับเกียรติจากนางกัญญาณัฐ ปินตาสาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงแงว พร้อมด้วยนายกัณฐ์ณโชต พุฒิพิมพ์พิสิฏฐ์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ พิษภัยบุหรี่และยาเสพติด และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางแก้ไขปัญหาในวัยรุ่น ได้รับความสนใจจากนักศึกษาน้องใหม่ หอพักภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้าร่วมโครงการจำนวน 105 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ