แบบเสนอชื่อ

ข่าวประชาสัมพันธ์2567เดือนมกราคม

ประกาศเสนอชื่อเสนอประวัติและข้อมูลเบื้องต้นผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More