สำนักงานสภา มร.ลป. แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานสภา มร.ลป. แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ

ศ.เกียรติคุณ ดร.มนัส

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สำนักงานสภา มร.ลป. แจ้งผลการนับคะแนนการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

นายเฉลิมพล ประทีปะวณ

Read More