สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts”

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมกิจกรรม Mind Way

อ.สรัญญา  บัลลังก์ 

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มร.ลป. ร่วมสัมมนาครูต้นแบบทวิภาคี ซีพี ออลล์ “Education Collaborations with Nexts”

ผศ.ดร.สุขเกษม ลางคุล

Read More