สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุนและได้ผลงานวิชาการ สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่”

เมื่อวันที่ 26 เมษาย

Read More
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ

ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลัง

Read More