วจ. มร.ลป. ร่วมกับ มร.จันทรเกษม และภาคีเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการ เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์