ขั้นตอนการสรรหา

ข่าวประชาสัมพันธ์2566เดือนพฤษภาคม

ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการสรรหาฯ และคุณสมบัติ ฯ รายชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเดือนมิถุนายน65

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคณะกรรมการสรรห

Read More