สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏลำปาง ร่วมฝึกอบรมการทดลองใช้เทคโนโลยีคลาวด์