สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)