สำนักงานบัณฑิตศึกษา มร.ลป. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ (iThesis)