สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแก่นักศึกษา “การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”