สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ มร.ลป. จัดโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ “อัตลักษณ์เชิงพื้นที่และปรากฏการณ์ของชุมชน (สัมพันธ์ชุมชนและครูประถมศึกษา)”