สวพ. มร.ลป. ร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนฯ เตรียมความพร้อมสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566