สวพ. มร.ลป. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ระดับนานาชาติ