ศูนย์วิทยบริการฯ (ห้องสมุด) มร.ลป. จัดโครงการส่งเสริมการใช้บริการเชิงรุก