ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ มร.ลป. จัดโครงการวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้สารเคมี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด