มร.ลป. ร่วม MOU “การจัดการศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” กับมรภ. ภาคเหนือ 8 แห่ง