มร.ลป. ร่วมประชุมหารือแนวทางการทำงานด้านการจัดการทุนทางวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ และวิทยสถาน “ธัชภูมิ”