มร.ลป. ร่วมประชุมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน แผนงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566