มร.ลป. ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ เพื่อมุ่งสู่การเป็น Talent Pioneer