มร.ลป. จัดเวทีสัมมนาเผยแพร่โมเดลกลไกการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(กรณีศึกษาจังหวัดลำปาง)