มร.ลป. จัดการติดตามประเมินผลและปิดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฯ