ประธานสภาคณาจารย์ฯ มร.ลป. ร่วมสัมมนาและประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2566