งานพัสดุ มร.ลป. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด