คณะวิทยาศาสตร์ มร.ลป. ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช