คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณ