คณะครุศาสตร์ มร.ลป. ร่วมกับ กกต. จังหวัดลำปาง จัดโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย