กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 7 คณะ แจกแผ่นป้ายห้ามสูบบุหรี่ ภายในสถานศึกษา