กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ งานจัดการทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จัดพิธีทำบุญหอพัก นศ. ครุศาสตร์ 2