กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. จัดโครงการสร้างบ้านแปงเมือง ในรูปแบบออนไลน์