งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สหกิจศึกษา มร.ลป. จัดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ ห้องประชุมโอฬารโรจน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยอ.ญาดามณี เขื่อนใจ หัวหน้างานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงาน

กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตรงของนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษานำเสนอโครงงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา และคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ส่งเข้าประกวดในระดับเครือข่ายตอนบนในลำดับต่อไป โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน

พร้อมกันนี้ได้มีการมอบรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งผลการคัดเลือกโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นมีดังนี้

🌟ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ
– ชนะเลิศอันดับ 1 🥇
โครงงาน : “การพัฒนาโปรโมชั่นเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มกลยุทธ์ทางด้านการส่งเสริมการขายห้องพักสำหรับธุรกิจที่พักแรม กรณีศึกษา คาทิลิยา เมาท์เทน รีสอร์ท แอนด์สปา เชียงราย”
โดย นายจีระศักดิ์ เกษรพรม สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
– รองชนะเลิศอันดับ 1 🥈
โครงงาน : “การจัดการคลังสินค้าของ บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” โดย นางสาวรัตติกาล ชุ่มใจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ

🌟ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– ชนะเลิศอันดับ 1 🥇
โครงงาน : “สารประกอบแคลเซียมบางชนิดและสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการเจริญเติบโตของมะเดื่อฝรั่งพันธุ์แบลคจีนัว” โดย นายไชยยา วงค์ษาสุข สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 🥈
โครงงาน : การปรังปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วยแบบทดสอบระบบนิวเมติกส์ โดย นายพงษ์ศักดิ์ และนายสุทธิกมล สายเครือสด สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ

🌟ประเภทนวัตกรรมสหกิจ
– ชนะเลิศอันดับ 1 🥇
โครงงาน : “ระบบการรับสัญญาณ GPS และส่งข้อมูลผ่าน LoRaWan” โดย นายพลวัฒน์ วงค์จินา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
– รองชนะเลิศอันดับ 1 🥈
โครงงาน : “การปรับปรุงผังโรงงานและแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน กรณีศึกษา บริษัทผึ้งน้อย เบเกอรี่ จำกัด” โดย นายศุภโชค นันตากาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีอุตสาหการ และ นายณัฐพงศ์ ใจวงกาศ สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) วิชาเอกเทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ
– รองชนะเลิศอันดับ 2 (ร่วม)🥉
1. โครงงาน : “การสร้างเว็บไซต์ระบุตำแหน่งเทคโนโลยีที่สำนักงานพลังงานจังหวัดลำปางสนับสนุน”
โดย นางสาวบุษกร ถุงคำ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
2. โครงงาน : “การขจัดคราบเหลืองที่ติดอยู่บนแก้วกาแฟ” โดย นางสาววริศรา สุวรรณจักร สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ