มร.ลป. ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

รศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย พร้อมทั้งติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง

ในการนี้ สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมเฝ้ารับเสด็จและจัดนิทรรศการ โดยได้รับรางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ที่รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3 เมื่อระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ภาพ  :  กองพัฒนานักศึกษา

ข่าว  :  หอมนวล  ศรีริ

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด