สศว. มร.ลป. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา”

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ผศ.ชนันกาญจน์ สุวรรณเรือง รองผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้เชิงช่างศิลป์และวัฒนธรรมล้านนา “การสร้างสรรค์งานเครื่องปั้นดินเผา” ภายใต้โครงการจัดทำฐานข้อมูลชุมชนช่างศิลป์ล้านนาลำปาง – ลำพูน และสมรรถนะภาคีเครือข่าย ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 2 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยผศ.เจษฎา ทองสุข รองผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

โดยได้รับเกียรติจาก นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ สำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ศิษย์เก่าสาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นวิทยากร ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับเข้าร่วมจากพระสงฆ์ สามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสัณฐาน อำเภอแม่ทะ รวมถึงบุคลากร นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและวิธีการทำเครื่องปั้นดินเผาจากดินพื้นบ้านจำนวนมาก

ภาพ : สำนักศิลปและวัฒนธรรม
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด