งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป. นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M – Pitching

ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน และผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้มอบหมายให้ผศ.ดร.เนตรดาว โทธรัตน์ รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และอาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ได้ดำเนินการส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Mini R2M – Pitching เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ The Brick X @NSP ชั้น 1 อาคาร C อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อช่วยในการส่งเสริมการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาออกสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษา ได้ร่วมกันทดสอบถึงความเป็นไปได้ ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน ชื่อทีม LPRU R2M นำเสนอผลงาน “เตียงผู้ป่วยอัจฉริยะ” มีนักศึกษาประกอบด้วย นายกิตติคุณ บุญมาลา นายไกรวิชญ์ โชติศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายบุลากร เทพสุยะ และนายปรัชญา จันทร์เมืองมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นายจักรพงษ์ กาวีแดง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ และนายกิตติชัย ประวัง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศ คณะวิทยาการจัดการ โดยมี อ.สมพร ติ๊บขัด อาจารย์สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและกำกับดูแลนักศึกษาด้วยความเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มร.ลป.
ข่าว : หอมนวล ศรีริ