อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัย มร.ลป.

รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รศ.ธิติมา คุณยศยิ่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.ณรงค์ คชภักดี ผศ.ดร.สรวิศ มูลอินต๊ะ รองผู้อำนวยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ อ.ปิยะ วัตถพาณิชย์ และอ.ดร.ปัณณทัต กัลยา อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ นักวิจัยผู้ได้รับรางวัลชมเชย จากผลงาน “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยรถไฟบนเส้นทาง ยุคสมัยล้านนาเพื่อเชื่อมโยงผลงานการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม” กลุ่มเรื่อง งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคุณค่าและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กิจกรรม Thailand Research Expo 2022 Award ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2565เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ภาพ : ศศธร เครือนันตา
ข่าว : หอมนวล ศรีริ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด