เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.อัญธิชา รุ่งแสง และอ.ดร.เทวฤทธิ์ วิญญา อาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผู้ประสานงาน อว.ส่วนหน้าจังหวัดลำปาง ให้การต้อนรับ น.ส.สุณีย์ เลิศเพียรธรรม ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย นายวันนี  นนท์ศิริ  ผู้ช่วยปลัดสำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  และคณะ  ในนามคณะกรรมการบริหารโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากด้วยเศรษฐกิจ BCG ร่วมติดตามการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG และเพื่อพัฒนาฐานข้อมูล Thailand Community Data (TCD) ให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ

โครงการดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จำนวน 93 ตำบล ในจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูน โดยได้รับการคัดเลือกติดตามลงพื้นที่จังหวัดลำปาง 1 ตำบล และจังหวัดลำพูน 1 ตำบล  ได้แก่ ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมี รศ.ดร.พรชนก ทองลาด อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ และตำบลริมปิง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยมี ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ

ภาพ/ข่าว : ศศธร เครือนันตา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด